Förbundets roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är en regional mötesplats för ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd.

Gå till: Vår vision | Vår verksamhet | Vår organisation | Vår historia

Vår vision

Här ska det vara gott att leva
Ett hållbart samhälle innebär att vi som lever idag ska kunna leva gott, utan att det sker på bekostnad av kommande generationers möjligheter att också leva ett bra liv.
I Agenda 2030-förbundets vision ligger länets företag i framkanten, både när det gäller miljösatsningar, kvalitet och arbetsmiljö. Kollektivtrafiken är ett verkligt alternativ och på vägarna rullar det mest miljöbilar. Det är vi västmanlänningar som snabbast byter ut olja och andra fossila bränslen mot förnybara energikällor och vårt avfall är en del av kretsloppet.

Nära och rättvist
Naturligtvis är det också i Västmanland som djur- och växtlivet har det bästa skyddet och farliga kemikalier och andra gifter har minskat mest. I affärerna dominerar närproducerat liksom miljö- och rättvisemärkta produkter.
Sist men inte minst har Västmanland den friskaste befolkningen, den lägsta arbetslösheten och bästa boendemiljön. Med andra ord: det är här det är gott att leva.

Vår vision bygger på fem hörnpelare:

1. Långsiktighet
Vi som lever idag ska kunna tillfredsställa våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att också leva ett gott liv.

2. Solidaritet
Vårt sätt att leva får inte ske på andra människors bekostnad, vare sig i vårt eget land eller i andra delar av världen. De gemensamma resurserna ska fördelas på ett rättvist sätt.

3. Ekologi
Förverkligandet av det goda livet måste ske i samklang med naturen och med respekt för de ekologiska samband som vi själva är en del av.

4. Hållbara relationer
Hållbar utveckling förutsätter hållbara relationer mellan män och kvinnor och mellan människor med olika religion, social och kulturell bakgrund.

5. Delaktighet
Ett samhälle blir hållbart om det bygger på en skapande mångfald med fria, trygga och engagerade människor som känner tillit och delaktighet.

Vår verksamhet

En verksamhet med stor bredd

Förbundet Agenda 2030:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling.
Tidningen Gröna Draken ges ut med fyra nummer per år till hushållen i Västmanland och Heby kommun. Den har alltsedan hösten 1994 varit vårt främsta verktyg i rollen som pådrivare och kunskapsspridare till allmänheten.
Vid sidan av tidningsutgivningen genomför vi också seminarier, projekt och kampanjer för att bidra till förverkligandet av förbundets vision.
Verksamheten bygger framförallt på den kunskap och de resurser som finns hos våra medlemsorganisationer.

För vårt arbete de kommande åren 2017-2021 arbetar vi med projekttemat En hållbar och rättvis framtid. Som utgångspunkt har vi då FN:s 17 Globala Mål för hållbar utveckling; Agenda 2030.

Styrelsen har under 2017 initierat en översyn av Förbundets strategi för perioden 2018-2020.
Avsikten är att ännu bättre leva upp till ambitionen att vara ”pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling”. Genom tidningen Gröna Draken och genomförda projekt har vi i första hand varit ” pådrivare och kunskapsspridare”, men för framtiden söker styrelsen en strategi för att bättre leva upp till rollen som nätverksbyggare.
I och med att Agenda 21 har ersatts av Agenda 2030 i form av FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling, ser vi att ansvaret för hållbar utveckling flyttas från ett individperspektiv till att alla måste dela det ansvaret; individer, familjer, företag, organisationer, civilsamhälle och regeringar.
Den här förändringen innebär framför allt tydligare fokus på företagens roll i hållbarhetsarbetet, vilket ställer nya krav på Förbundet att vara ”pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare” mot företagen.
Strategiarbetet syftar därmed också till att göra Förbundet mera relevant för företagen och därmed locka fler företag som medlemmar.

Informationskanaler

Vår viktigaste informationskanal är tidningen Gröna Draken. Som papperstidning distribueras den fyra gånger per år till samtliga hushåll i Västmanlands län, och den kan också läsas här på hemsidan. Den ges även ut som taltidning för synskadade.
Vi arbetar också för en ökad närvaro på sociala medier, t.ex. Gröna Draken på Facebook.

FA21 når också ut genom projektens sidor på sociala medier, t.ex.
Vett & Watt, YouTube-kanal
Svett & Watt, Facebook
Svett & Watt, Instagram

Vår organisation

Styrelsen
Styrelsen består av elva ledamöter. De representerar företag, myndigheter och organisationer. Under fliken “Kontakta oss” ser du vilka som ingår i styrelsen. Där hittar du också kontaktinformation till respektive person.

Kansli
Styrelsen leder verksamheten och har till sin hjälp ett kansli.

Stadgar
Förbundet Agenda 2030:s verksamhet regleras av de stadgar som medlemsorganisationerna har antagit. Den senaste revideringen av stadgarna gjordes vid vårstämman den 24 april 2009.
Läs stadgarna direkt i din webbläsare. Högerklicka för att ladda hem.

Föreningsstämma vår och höst
Förbundet Agenda 2030 är en ideell förening uppbyggd på demokratisk grund. Två gånger per år bjuds alla medlemsorganisationer in till föreningsstämma. Där sker val av styrelse och beslut fattas om viktiga frågor som rör föreningens verksamhet.
Till föreningsstämmorna har varje medlemsorganisation i Agenda 2030-förbundet rätt att sända ett ombud med rösträtt. Utöver ombudet är också åhörare från medlemsorganisationerna välkomna att delta. Förutom de formella stämmoförhandlingarna brukar stämmorna innehålla studiebesök, seminarier och kulturaktiviteter. Stämmorna är också ett mycket bra tillfälle att träffa representanter för andra medlemsorganisationer och knyta informella kontaktar med företag, myndigheter och organisationer. Stämmorna är normalt avgiftsfria för både ombud och åhörare.

Vårstämma i april
Under april månad genomförs förbundets vårstämma. Då presenterar styrelsen verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året. Dessutom sker val av ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer.

Höststämma i oktober
Höststämman genomförs under oktober månad. Huvudpunkterna är då beslut om arbetsprogram och budget för det kommande året.

Kallelse och handlingar
Kallelse med dagordning sänds senast en månad före respektive stämma ut till medlemsorganisationens kontaktperson. Handlingar med beslutsförslag från styrelsen ska vara utsända senast 14 dagar före stämman. Kallelse, dagordning, handlingar samt protokoll från stämman sänds normalt via e-post.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling har tolkats och beskrivits på många sätt, men det råder bred enighet om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen.
Hållbar utveckling som begrepp lanserades första gången 1987 av dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland i den så kallade Brundtlandrapporten. Där definieras begreppet som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Ekologiska, ekonomiska och sociala system
En hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala system. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö. De sociala systemen får inte underminera ekonomin och miljöpolitiken måste vara kostnadseffektiv.

Globalt perspektiv
För att systemen ska kunna samspela och stödja varandra måste förändringar genomföras i alla systemen. Dessutom måste arbetet med att ställa om samhället bedrivas i ett globalt perspektiv, eftersom nationella förändringar nästan alltid ger effekter på andra länder.

Handlingsprogram för överlevnad
Agenda 21 var namnet på det handlingsprogram för hållbar utveckling som världens stater kom överens om under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.
Begreppet Agenda 21 betyder handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det handlar om vad individer och organisationer på alla samhällsnivåer kan göra för att verka för en hållbar utveckling. Riokonferensen var då den största i FN:s historia. 181 stater fanns samlade, EU (EG) var representerat och cirka 120 stats- och regeringschefer deltog. Förutom Agenda 21 antogs även Rio-deklarationen om miljö och utveckling och andra dokument och överenskommelser.

Agenda 2030-målen
Agenda 2030 innehåller de 17 Globala mål för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
193 länder världen över har formulerat och antagit de Globala målen. Konsultationsprocessen var den längsta, mest inkluderande och mest transparenta i FN:s historia. De Globala målen är 17 till antalet och är en del av resolutionen Agenda 2030. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, som tar vid där Millenniemålen nådde sitt slutdatum.
> Läs mer om Agenda 2030 och de Globala Målen

Vår historia

Hösten 1994 bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanland och första numret av Gröna Draken gavs ut. Sedan dess har tidningen kommit ut med fyra nummer varje år.
Hösten 1993 träffades några personer för att diskutera möjligheterna att ge ut en natur- och miljötidning. Året innan hade världens länder samlats på en konferens om miljö och utveckling i Rio och enats kring ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Agenda 21-dokumentet talar om långsiktig hållbarhet och att alla människor ska vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället.

Gränsöverskridande
En tidning kan öka miljömedvetenheten och ett miljövänligt agerande, resonerade gruppen. Den kan vara gränsöverskridande och öppen för alla aktörer inom miljöområdet. När kommuner, företag och organisationer blev informerade om planerna på att ge ut en tidning blev intresset mycket stort.

Förbundet Agenda 21 bildas
En organisation behövdes som ägare och utgivare av tidningen. Därför bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län. Från början var 16 organisationer medlemmar. Nu är antalet över 70. Den första Gröna Draken-tidningen kom ut lagom till Miljömässan i Västerås hösten 1994.

Hållbar utveckling
Sedan starten har Gröna Draken kommit ut fyra gånger per år. Den delas ut till alla 130 000 hushåll i Västmanlands län och sprids dessutom i Heby kommun och genom medlemsorganisationernas egna nätverk. Vissa nummer har ett särskilt tema, men det finns alltid en blandning av artiklar från många olika ämnesområden. Under årens lopp har Gröna Draken alltmer handlat om hållbar utveckling i vid mening, det vill säga både ekologiska, ekonomiska och sociala frågor.
Från och med 2005 kommer Gröna Draken även ut som taltidning för synskadade.

Hemsida
En annan informationskanal som Förbundet Agenda 2030 successivt har byggt upp är en hemsida med ambitionen att utvecklas till en hållbarhetsportal för Västmanland.

Nya uppgifter
Vid höststämman 2002 beslutade ombuden att förbundet ska utveckla nya verksamheter vid sidan av Gröna Draken. Det handlar om seminarier, nätverksträffar, utflykter, kampanjer och utmaningar. Förbundet formulerade också en ideologisk grund i form av fem hörnpelare.
Det övergripande målet för verksamheten är att Västmanland ska bli det mest hållbara länet i Sverige. Ett led i den nya inriktningen var ett arbetsprogram med 50 aktiviteter som genomfördes på 50 veckor.

Energi- och klimatprojektet
Förbundet har under åren 2010-2016 genomfört ett energi- och klimatprojekt vars syfte är att folkbilda kring dessa frågor med syftet att ändra beteendemönster för att minska energianvändning och öka andelen förnybar energi. Energi- och klimatprojektet har omfattat flera delar med studiecirklar, temadagar om solenergi och idéforum för hållbar utveckling. Vett & Watt utvecklades först som en studiecirkelverksamhet för vuxna och därefter till ett projekt riktat till barn och ungdomar. Under 2016-2018 genomförs “Svett & Watt” riktat mot idrottsrörelsen.

Hösten 2018 byter Förbundet Agenda 21 namn till Förbundet Agenda 2030 och namnbytet kommer att ske succesivt under 2019.

Maskros